تهویه پارکینگ های زیر زمینی Archives - ZayaFan

ژوئن 28, 2020

تهویه پارکینگ های زیرزمینی ،راهکارکاهش آلودگی و معیار سنجش جریان تهویه

تهویه پارکینگ های زیرزمینی اهمیت بسباری دارد چرا که در سالهاي اخیر تعداد ماشینها به شدت افزایش یافته و متناسب با آن تقاضا براي استفاده از پارکینگ  های زیرزمینی هم افزایش یافته است. امروزه پارکینگ چندطبقه زیرزمینی در ساختمانهاي بزرگ همانند فروشگاههاي زنجیرهاي و مجتمعهاي تجاري ساخته شده استکه نیاز به تهویه پارکینگ دارند.. با توجه به حضور افراد در پارکینگ زیرزمینی، مدیریت آلودگی و بررسی کیفیت هوا در این مکانها بسیار با اهمیت است. از طرفی آلودگی ایجاد شده در طبقات مختلف پارکینگ از طریق راهروها و راه پله ها به بخشهاي دیگر ساختمان راه یافته و مشکلات اساسی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین تهویه پارکینگ را باید جدی گرفت.مطابق با استانداردهاي ملی و بین المللی با توجه به اینکه پارکینگهاي زیرزمینی در دسته پارکینگهاي بسته طبقه بندي میشوند، نیاز به تهویه مکانیکی  و تهویه هوای پارکینگ دارند. مهمترین آلودگی موجود در پارکینگهاي زیرزمینی منوکسیدکربن بوده ومیزان تهویه لازم براي کاهش آن براي رقیق سازي دیگر آلایندهها همچون اکسیدهاي نیتروژن کافی است

تهویه پارکینگ ها ی زیرزمینی
تهویه پارکینگ ها ی زیرزمینی

محاسبات تهویه پارکینگ و پخش آلودگی

،Tزمان متوسط حرکت ماشین در پارکینگ ،Eنرخ انتشار آلاینده از ماشینها ،Nبراي بدست آوردن میزان هواي تهویه در پارکینگهاي چندطبقه: میزان هواي تهویه باید     را بدست می آید.C،میزان آلودگی مجاز در پارکینگ

پیشنهاد ارتفاع بهینه دریچه هاي ورودي هوا در تهویه پارکینگ

موقعیت دریچه هاي ورودي هوا به دلیل اینکه نقش محرك اولیه آلودگیها را دارند، با اهمیت است. براي جلوگیري از محدود شدن نتایج، ارتفاع دریچههاي ورودي به صورت بیبعد تعریف شدهاند. بدین منظور، ارتفاع دریچهها از زمین بر ارتفاع سقف پارکینگ تقسیم شده و ارتفاع بیبعد دریچههاي ورودي بدست آمده است

جهت به  دست آوردن سرعت تودهاي هوا، سرعت در هر طبقه در چندین مقطع عمود بر جریان محاسبه شده و بین این مقادیر متوسطگیري شده، سپس از مقدار سرعت بدست آمده براي طبقات مختلف متوسطگیري شده است تا مقادیر موجود بدست آید.

با افزایش ارتفاع دریچه هاي ورودي هوا به تا ارتفاع بیبعد 55.0 ،غلظت منوکسیدکربن کاهش یافته و کارایی خروجی آلاینده و سرعت تودهاي افزایش یافته است. این روند بیانگر اثر مثبت افزایش ارتفاع دریچههاي ورودي هوا تا ارتفاع بیبعد 55.0 است. با افزایش ارتفاع بیبعد فوق به مقادیر بیش از 55.0 ،کارایی خروجی آلاینده و سرعت تودهاي هوا کاهش یافته و این کاهش منجر به افزایش غلظت منوکسیدکربن شده است. به عبارتی قرارگیري دریچههاي خروجی آلاینده در ارتفاعهاي بیش از 55.0 مناسب نبوده و منجر به بهبود شرایط هوا در پارکینگ نشده است. در نتیجه قرارگیري دریچههاي ورودي هواي تمیز در ارتفاع بیبعد 5.0 و 55.0 باعث ایجاد شرایط مناسبتري نسبت به بقیه ارتفاعهاي بیبعد شده است.

پیشنهاد ارتفاع بهینه دریچه هاي خروجی آلودگی

قرارگیري دریچه هاي ورودي هواي تازه در ارتفاع بهینه باعث افزایش کارآیی خروجی آلاینده میشود. از طرفی افزایش کارآیی خروجی آلاینده به میزان فوق باعث بهبود نسبی کیفیت هوا در پارکینگ شده ولی هنوز مقدار آلایندهها در پارکینگ بیش از مقدار آلاینده بیان شده در استانداردها است. بنابراین، قرارگیري دریچههاي ورودي هواي تمیز در ارتفاع بهینه امري لازم و ناکافی براي ایجاد شرایط مناسب در پارکینگهاي چندطبقه است. یکی از مشکلات اساسی پارکینگهاي چندطبقه، خروج آلایندهها با کارآیی مناسب است. جهت تولید جریان پیستونی در پارکینگ علاوه بر تولید جریان تهویه طولی و تصحیح ارتفاع دریچههاي ورودي هواي تمیز، ارتفاع دریچههاي خروجی آلودگی هم باید بهینه شود. دلیل این امر این است که جریان تهویه طولی و تصحیح ارتفاع دریچههاي ورودي هواي تمیز باعث حرکت آلایندهها به سمت دریچههاي خروجی آلاینده میشود ولی در صورتی که ارتفاع دریچه ها بهینه نباشد، آلایندهها از پارکینگ خارج نشده و با انباشتگی در قسمتهاي مختلف پارکینگ باعث کاهش کیفیت هواي داخلی میشوند

پیشنهاد ارتفاع بهینه دریچه هاي ورودي هوا و خروجی آلودگی:

با استفاده از قرارگیري دریچه هاي ورودي هوا در ارتفاع بیبعد 5.0 تا 55.0 و دریچههاي خروجی آلودگی در ارتفاع بیبعد 55.0 تا 7.0 ،بهترین شرایط کیفیت هوا در تهویه پارکینگ های زیر زمینی ایجاد شده استد.

  • طراحی سیستم تهویه: با استفاده از معیار سرعت تودهاي تهویه می- توان سرعت تودهاي ایدهآل در پارکینگ را بدست آورده و سپس با استفاده از تصحیح موقعیت دریچههاي ورودي هوا و خروجی آلودگی، سرعت تودهاي جریان در پارکینگ را به این مقدار نزدیک نمود تا بهترین کیفیت هواي داخلی ممکن در پارکینگ ایجاد شود.

اثر تغییر الگوي جریان بر جابجایی آلودگی بین طبقات برای تهویه پارکینگ های زیر زمینی

مهمترین مشکل تهویه پارکینگ های زیرزمینی حرکت آلودگی بین طبقات مختلف پارکینگ چند طبقه  است در پارکینگهاي با طبقات کاملاً جدا آلودگی تنها از طریق رمپها قادر به حرکت بین طبقات است. در پارکینگ- هایی که به صورت نیم طبقه به هم متصل هستند

آلودگی به راحتی بین نیم طبقه ها قادر به جابجایی است. از طرفی میل کردن الگوي جریان تودهاي هوا در پارکینگ به جریان پیستونی باعث کاهش آلودگیها و افزایش کیفیت هواي پارکینگ شده است. جهت مقایسه، میزان متوسط آلودگی جابجا شده بین طبقات مختلف پارکینگ در حالت پایه و حالت بهینه با یکدیگر مقایسه شده است. لازم به ذکر است که حالت بهینه حالتی است که در آن دریچه هاي ورود هوا و دریچههاي خروجی آلودگی در ارتفاع بهینه خود قرار دارند و الگوي جریان در نزدیکترین حالت خود به جریان پیستونی است بنابراین قرارگیري دریچه هاي ورودي هوا و خروجی آلودگی در ارتفاع بهینه علاوه بر افزایش کیفیت هواي داخلی پارکینگ و تهویه در پارکینگ، باعث کاهش میزان جابجایی آلودگی بین طبقات شده است