تهویه پارکینگ و مقابله با پخش آلاینده ها Archives - ZayaFan

ژوئن 30, 2020

تهویه پارکینگ و مقابله با پخش آلاینده 

تهویه پارکینگ و محيط هاي بسته همچون پاركينگ ها ی زیر زمینی محل مناسبي جهـت تمركـز و تجمـع آلايندهها ميباشند. نداشتن راه خروجي كافي جهت هدايت گازهـاي سـمي متصاعد شده از موتور ماشينها عامل اصلي اين پديده ميباشد. افـرادي كـه در اين فضاهاي بسته حضور دارند و همچنين رانندگان ماشينها در معـرض اين گازهاي سمي ميباشند. منوكسيدكربن بزرگترين و خطرناكترين منبـع آلودگي در محيطهاي بسته ميباشد

در پاركينـگهـاي بسـته اكسـيژن كافي در دسترس نيست و به همين دليل احتراق به خوبي در ماشين اتفـاق نميافتد. نبود اكسيژن كافي باعث ميشود در محصولات احتـراق بـه جـاي دياكسيدكربن، منوكسيدكربن موجود باشد. منوكسيدكربن توليد شده وارد هواي موجود در فضاي پاركينگ شده و به همـراه آن وارد سيسـتم تنفسـي انسان ميشود. بنابراین نیاز ضروری به تهویه پارکینگ  میباشد

 

چطور غلبه کنیم بر آلاینده های پارکینگ؟

آلاينده هاي موجود در هوای پارکینگ به دو دسته طبيعي و مصنوعي تقسيم ميشـوند . آلايندههاي طبيعي نتيجه فعاليت طبيعي محـيط و آلاينـدههـاي مصـنوعي نتيجهي تاثير انسان بر محيط مـيباشـد. از جملـه بزرگتـرين آلاينـدههـاي مصنوعي ميتوان آلايندههاي صنعتي را نام برد که میتوان از تهویه صنعتی استفاده کرد.

رويكرد استانداردها به تهويه پاركينگ

:مقررات ملي ساختمان پاركينگ ها را به سه دسته تقسيم بندي ميكند

كوچك (ظرفيت حـداكثر 3 ماشين)
متوسط (ظرفيت 4 تا 25 ماشين)
بزرگ (بيش از 25 ماشـين)

طراحی تهویه هوای پارکینگ در پاركينگ هاي بسته

براي محاسبه ميزان هواي تهويه پاركينـگ بايـد عـواملي كه اثر منفي بر جريان تهويه پارکینگ ميگذارند شناسايي شوند. بعضـي از پارامترهـا باعث انسداد جريان هوا در پاركينگ ميشوند. ديوارههاي اطراف سـاختمان، ديوارههاي داخلي، وسايل نقليه پاركشده، مسيرهاي دسترسي عابرين، پله- ها و آسانسورها از جمله اين پارامترها هستند. با توجه به طراحي سـاختمان پاركينگ، اين پارامترها قادر به تاثير بر الگـوي حركـت جريـان و در نتيجـه توزيع منوكسيدكربن ميباشند. به منظور تعيين ميزان انتشار منوكسيدكربن بايد تعداد ماشينهايي كه در هر زمان در حال حركت در پاركينگ هسـتند مشخص شود. بعد از تعيين اينكـه چـه تعـداد ماشـين در حـال حركـت در پاركينگ هستند نوع و مدت حركت اتومبيل بدست ميآيد. توزيع ماشـين- هاي روشن در پاركينگ ميتواند تعيينكنندهي محل آلـودگيهـا باشـد. در صورتي كه اطلاعات كافي در دسـترس نباشـد مـيتـوان از فـرض كـرد كـه آلودگيها به طور يكنواخت در فضاي پاركينگ پخش شدهاند. نوع سوخت و سـن وسـيله نقليـه تعيـينكننـدهي تركيـب آلـودگيهـا مـيباشـد

طراحی تهویه پارکینگ

براي محاسبه ميزان هواي تهويه پارکینگ ميتوان از چندين روش اسـتفاده كـرد.

 روش اول محاسبه تهویه پارکینگ كه يك روش سردستي براي محاسبات ميزان هـواي تهويـه اسـت تنها با استفاده از حجم پاركينگ و تعداد تعويض هواي مجـاز، مقـدار هـواي تهويه بدست ميآيد.

روش دوم براي محاسبه ميزان هواي تهويه پارکینگ، استفاده از ميزان منوكسيدكربن توليـد شـده در فضــاي پاركينـگ مـيباشــد. در ايـن روش بـا اســتفاده از پارامترهايي همچون ميزان نشر منوكسـيدكربن، ظرفيـت پاركينـگ، تعـداد ماشينهاي در حال حركت در پاركينگ، طول متوسـط حركـت ماشـين در پاركينگ و نوع كاربري پاركينگ، مقدار هـواي لازم جهـت تهويـه محاسـبه ميشود. در اين روش مقدار منوكسيدكربن توليدي با استفاده از رابطـهي 2 محاسبه ميشود

روش سوم استفاده از روش اشري براي تامين هواي تازهميباشد. با توجه به گزارش تصحيحي استاندارد اشري، استفاده از يك مقدار ثابـت بـراي دمـش هوا به فضاي داخلي پاركينگ، به لحاظ مصرف انرژي مناسب نميباشـد[

پخش آلايندهها و مقابله با آن در تهویه پاركينگ

 افزايش تمركز آلاينده در قسمتهاي مختلـف تهویه پاركينـگ، انباشـتگي ناميـده ميشود. يكي از مشكلات اساسي كه ناشـي از انباشـتگي بـوده و بـر پخـش جريان آلودگي در پاركينگ اثرگذار اسـت، انباشـتگي در مسـير جريـان بـه سمت نقاط استخراج ميباشد

تجهيزات مورد استفاده جهت تهويه پاركينگ

براي ايجاد و طراحي سيستم تهويه مناسب بايد از تجهيزاتي اسـتفاده شـود كه عملكرد آنها منجر به كاهش آلودگي در پاركينگ شود.تجهيزات سـخت- افزاري سيستم تهويـه شـامل كنترلرهـا و سيسـتم نظـارت بـر سنسـورهاي آلودگي، سنسورهاي آلودگي و فنهـاي ورودي، خروجـي و جريـان دهنـده ميباشد. كاركرد مناسب سنسورهاي آلوگي در پاركينگ باعث ميشـود كـه جريان مناسبي از هواي تهويه در پاركينـگ برقـرار شـده و ميـزان آلـودگي موجود در پاركينگ با استفاده از جريان مناسـب هـواي تهويـه بـه كمتـر از مقدار بيان شده توسط استانداردها و كدهاي بينالمللي برسد. سنسورها بايد بر روي ستونهاي پاركينگ و حـدوداً 1/5 متـر بـالاتر از كـف (ارتفاع تنفس انسان) نصب شوند. هر سنسور منوكسيدكربن بايـد در حـدود 450 تـا 950 مترمربـع از فضـاي آزاد را پوشـش دهـد. منوكسـيدكربن بـا استفاده از جريان طبيعي هوا و حركت اتومبيلها پخش شده و جريان مـي- يابد. با استفاده از هر سنسور در يك فضاي ميانگين حدوداً 700 مترمربعي و با شعاع حدوداً 15 متري ميتوان انتظار داشت كه همهي فضـاي پاركينـگ پوشش داده شده است

تهویه پارکینگ علاوه بر سنسورها بايد موقعيـت نقـاط ورودي هواي تميز و نقاط استخراج هواي آلوده هم مشخص شود. معمـولاً طراحـي سيستم تهويه و انتخاب محل نقاط ورودي هواي تميز و استخراج به گونهاي انجام ميشود كه نقاط فوق در دورترين فاصله از هم باشند. دليـل ايـن امـر اين است كه بايد هواي ورودي به همهي نقاط پاركينگ رسيده و در همـهي قسمتهاي پاركينگ باعث كاهش غلظت آلايندههـا شـود. بنـابراين تركيبـي همانند شكل 2 براي نقـاط ورودي هـواي تميـز و نقـاط اسـتخراج آلـودگي پيشنهاد ميشود. در پاركينگهاي بزرگ و در صورتي كه طول يا عرض پاركينگ بيش از 50 متر بوده و هيچگونه فضايي جهت تهويه طبيعي وجود نداشته باشد، نياز به تهويه مكانيكي پيش ميآيد

با توجه بـه كـاركرد پاركينگ، مثلاً در صورتي كه پاركينگ همانند پاركينگ مجتمعهاي تجاري پر رفت و آمد باشد نياز به تهويه مكانيكي وجـود دارد). تهويـه مكـانيكي در تهویه پاركينگ با استفاده از جت فنفنها يا هاي القايي انجام ميگيـرد. در حالـت كلي محاسبه تعداد جت فنفنها يا هايي القـايي بسـتگي بـه قـدرت پرتـاب جريان هوا در آنها دارد ولي در حالت كلي استاندارد مـيگويـد كـه سـرعت جريان هوا در محيطهاي بسته در همهي حالتها نبايد از 11 متر بـر ثانيـه در همهي دسترسيها بيشتر شود