کولر آبی Archives - ZayaFan

ژوئن 21, 2020

کولرآبی و هر آنچه نیاز است بدانیم تا خودتعمیرکار کولرمان باشیم

کولر آبی که هنگام راه اندازي در ابتداي فصل گرما به نکات زیر توجه کنید:

ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮاي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ:

اﺟﺰاء اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

 کولرآبی که باید دیوار های ان را جدا کنید ودر صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید.(معولا” هر دو سال یک بار ).ضمنا”پوشال ها باید به گونه اي توسط توري هاي سیمی محکم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روي فن ویا تسمه وپمپ وموتور نریزد.- کف کولرآبی  را شست وشو داده ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترمیم کنید. البته بهتر است در پایان فصل گرما واز کار انداختن کولرآبی  محل هاي زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاري نماییم.- یاتاقان هاي توربین وجا روغنی هاي روي آن را روغن کاري کنید وبا دست هر دو فلکه را بچرخانید تامطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست .تسمه وفلکه هاي (پولی ) موتور وتوربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی وساییدگی تسمه و لرزش نشود.

 در صورت ساییدگی وبریدگی تسمه کولر آبی کوچک آن را تعویض کنید.معمولا”پمپ هاي آب احتیاج به روغنکاري ندارند ولی آن ها را از جاي خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده ودر جاي خود قرار دهید. با پر کردن تشتک تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان هاي پخش کننده مستقر در در پوش ها را تمیز کرده تا منافذ آن ها باز شود .

شناور را طوري تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود. هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولرآبی  براي اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوي دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاك را به خود گرفته ومحیط را 1کثیف نکند. در پایان فصل گرما آب تشتک را خالی کرده وروي کولر را با برزنت بپوشانید.وشیر فلکه آب را بسته وحتی الامکان لوله هاي رابط را قطع نمایید.

تعمیرکولر آبی
تعمیرکولر آبی

  عیب یابی و تعمیر کولر آبی :

عیب1- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.

علت1- فیوز قطع است ویا خراب شده.

رفع عیب1- ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید.اگر به فیوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزي هم آمپر خودش تعویض نمایید.

عیب2- با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت2- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده.

رفع عیب2- اگر در مبدأ درون کلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق 220 ولت نمی رسد،بطور قطع سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است.آن را تعویض نمایید.

کولرآبی
موتور کولر آبی

عیب 3- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت 3- در کف تشتک آبی وجود ندارد.

رفع عیب3- عدم وجود آب یا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر – نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.

عیب4- موتور کار می کند اما باد کولرآبی خنک نیست.

علت4- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.

رفع عیب4- به کنار کولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید. اگر صداي ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاري روي پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده. این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن آن مربوط باشد البته گاها”دیده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم هاي رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق  220 ولت برسانید.اگر عمل نکرد وپروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.

عیب5- موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت5- سوراخ ناودان ها مسدود شده.

رفع عیب5- دریچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ هاي موجود روي ناودان ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روي حفره ها کاملا” پاك شود. سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوي جوهر نمک کاملا” رفع گردد ،سپس پوشال ها وشبکه هاي توري را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت.

عیب6- واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد.

علت 6- تسمه تنظیم نیست.

رفع عیب6- براي تنظیم تسمه باید پیچ هاي پایه الکتروموتور را شل کرد وپایه را طوري جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روي پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی آن گردد. بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینکه اگرآن را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود 5 الی 6 دور بزند سپس بایستد.براي تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.

تعمیر کولر آبی
تسمه کولر آبی

عیب7- واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد.

علت7- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.

رفع عیب7- پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.

عیب8- واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است.

علت8- موتورکولرآبی دستی  فن نیم سوز است.

رفع عیب8- بتوسط یک آمپر متر ،جریان آن فن را اندازه گیري نموده وبا جریان ثبت شده بر روي آن مطابقت دهید.اگر جریان اندازه گیري شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع داغ می شود .

عیب9- واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است.

علت9- مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب9- اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاري پوشال هاي جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاري پوشال ها یکدست باشد وپوشال ها همه ي سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هواي گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده وبه محیط ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.

عیب10-موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.).

علت10- به موتور فن برق نمی رسد.

رفع عیب10- ممکن است فاز مربوط به آن

در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردي مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشکل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید.

عیب11- موتور فن کار نمی کند.

علت11- بازدن کلید بین کنتاکت هاي HI وCOM (روي تخته فیبري موتور) برق 220 ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.

رفع عیب11- به عیب یابی موتور هاي آسنکرون مراجعه کنید.

عیب12- موتور صداي هوم می دهد.اما براه نمی افتد.

رفع عیب12- براي اطلاع بیشتر به عیب یابی موتور ها مراجعه نمایید. اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندي راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادي خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندي دور تند نیم سوز شده است- اگر موتورفن 4/3  اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد.

عیب13- فقط یکی از دور هاي موتور فن کار می کند.

علت13- سیم مربوط به دور دوم کولرآبی از صفحه کلید موتور قطع شده.

رفع عیب13- ابتدا برق کولر را قطع نمایید.سپس سیم هاي متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یکی از سر سیم هاي HI ویا LOW از صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدري مشکل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ هاي استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.

عیب14- فقط یکی از دور هاي موتور فن کار می کند.

علت 14- یکی از سر سیم هاي رابط بین کلید تبدیل وپایه هاي LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.

رفع عیب14- براي آن که مطمئن شویم سیم هاي رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه هاي LOW و HI رااز اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنیم .اگر دو سیم رابط سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداري اهم که در واقع اهم سیم هاي رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.

عیب15- فقط یکی از دور هاي موتور کار می کند.

علت 15- کلید گریز از مرکز کولرآبی عمل نمی کند.

رفع عیب15- کولرآبی  همیشه در لحظه اول سیم پیچ هاي استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به 75 درصد سرعت نامی کلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کلید گریز از مرکز عمل نکند وسیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صداي خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشکل کلید گریز از مرکز معمولا”شکستن صفحه فیبري ویا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرك کلید ، یقینا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.

عیب16- فقط یکی از دور هاي موتور کار می کند .

علت 16 – کلید تبدیل خراب است.

رفع عیب 16- به علت بالا بودن جریان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.قاب کلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترك با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از

سمباده کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت آن را تعویض می کنیم.

عیب17- با روشن نمودن کولرآبی دستی ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.

رفع عیب17- از آن جا که این عیب مشابه عیب12 است به رفع عیب 12 مراجعه نمایید .

عیب18-صداي کولر آبی کوچک در حال کار زیاد است.

علت18- صدا از موتور کولرآبی فن است.

رفع عیب18- صداي خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی وعیب را بر طرف نمایید.

عیب19- موتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود.

رفع عیب19- روشن وخاموش شدن مرتب موتور ;. نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترك موتور ویا داخل آن میباشد.در بعضی از لوازم الکتریکی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان اضافه بار ویا اتصال کوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود . این محافظ گاها”فیوز شیشه اي است که جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه انتخاب می گردد ودر موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود. با عبور جریان بیش از حد از وسیله وبوجود آمدن گرماي زیاد اورلود بطور خودکار عمل کرده وجریان را قطع می کند وبا سرد شدن مجدد وسیله  جریان بر قرار وموتور به حرکت در می آید.

چراصداي کولرآبی در حال کار زیاد است؟

  1. پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است.

رفع عیب- در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را محکم بر روي محور فن ببندید.

  1. 2. یاتاقان ها گشاد شده اند.

رفع عیب- در پوش هاي دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودي) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودي داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.

  1. 3. محور فن تاب بر داشته است.

رفع عیب- اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صداي زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت هاي تراشکاران محسوب می شود.

  1. 4. – تسمه کولر آبی دستی خراب است.

رفع عیب- خراش هاي روي تسمه موجب صداي خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه اي با سایز خودش را تهیه نمایید.

اورلود چیست؟

اورلود یا OLP که مخفف کلمه (overload Protector) به معنای محافظ اضافه‌بار است، قطعه ایست که در بسیاری از لوازم خانگی الکترونیکی برای جلوگیری از آسیب به آن‌ها، سوختن و خطرات احتمالی پیش‌بینی‌ نشده تعبیه می گردد

 کولرآبی جدیدوعوامل تحریک کننده اورلود عبارتنداز:

 نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید گریز از مرکز) -سفت بودن تسمه – گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته بودن دریچه هواي کولر ودر نتیجه آن تراکم هواي داخل که گردش فن را مشکل می سازد-در یک امتداد نبودن پولی ها.

  کلیه موارد مذکور می بایست مورد به مورد بر رسی گردد تا مشکل اصلی شناسایی وعیب بر طرف شود.

آب کولر آبی سر ریز می شود.

این مشکل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوي پلاستیکی شناور سبب می شود گوي پر از آب شود وبه ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر شده وسر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود.

هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود .

شلینگ پاره شده و آب بداخل پره هاي تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود.


می 14, 2020
water-cooler-fan.jpg

چه کولری بخریم و چطور انتخاب کنیم؟

 

کولرهای آبی یک نوع کولر هستند که بر خلاف کولرهای گازی که از گاز فریون برای خنک سازی محیط استفاده می کنند، کولر های آبی از تبخیر آب، هوا را خنک و سرد می کنند این سیستم که به بادگیر نیز معروف است، باد را به دام انداخته و برای خنک کردن باد گرم آن را از آب عبور می دادند.

به این صورت این بادگیر ها محیط را خنک سازی می کردند.کولرهای آبی را شخصی اختراع نکرده است بلکه هر کدام از دستگاه های کولر توسط اشخاصی ساخته شده استاما اولین اختراع دستگاه کولر و تهویه هوا مربوط به آقای ویلیس کریر استسرمایش تبخیری به سه صورت انجام می شود

مستقیم

در روش مستقیم وقتی سیستم تبخیری شروع به کار می کند مقدار آب موجود در هوای خنک، دمای آن کاهش پیدا می کند.

مختلط

این روش ترکیبی از روش سرمایش تبخیری مستقیم و غیر مستقیم است. این روش توسط دستگاه های مکانیکی انجام می شود

غیر مستقیم

اما در روش غیر مستقیم عمل سرمایش تبخیری در مبدل حرارتی انجام می شود. همچنینی مقدار رطوبت محیط نیز در این روش تغییری نخواهد داشت

 

مطالبی که باید درباره انتخاب و خرید و قیمت کولر آبی دانست

هزاران سال پیش در ایران باستان برای خنک کردن و تهویه محیط بر بام خانه ها بادگیر ساخته می شد و تا سال ها از این نوع سازه برای تولید باد خنک در خانه ها و مساجد استفاده می کردند و با پیشرفت علم و تکنولوژی با الهام گرفتن از طرح بادگیر های سنتی ، کولر آبی ساخته شد و در جهان بنام کولر ایرانی شناخته می شود .قبل از ارائه توضیحات لازم در خصوص انواع کولر آبی ، مزایا و روش انتخاب کولرهای آبی نسل جدید و کولر های کم مصرف  به اطلاع می رساند، عرضه انواع کولرهای آبی نسل جدید معتبر با گارانتی اصالت کالا با مناسب ترین قیمت ها  توسط شرکت زایافن انجام می گردد.

کولر آبی با استفاده از تبخیر آب ، هوا را خنک میکند . آب توسط الکتروپمپ بوسیله ناودان ها به بالای پوشال های کولر آبی هدایت می شود و آنها را خیس نگه می دارد با روشن شدن الکتروموتور هوا از روی پوشال های مرطوب عبور می کند و موجب تبخیر آب می شود و هوای خنک را از طریق کانال وارد سالن و محیط منزل شما هدایت می کند . کولر آبی از لحاظ ساختار دارای دو نوع کولر آبی سلولزی و پوشالی ( معمولی )  می باشند .

که اساس کار آنها یکی می باشد و تفاوت در نوع پوشال های بکار رفته در آنها می باشد . در کولر آبی سلولزی به جای پوشال از پد سلولزی متراکم استفاده شده است که مزایای این نوع پد نیاز به تعویض سالانه ندارند و از ورود گرد و غبار به داخل بدنه ی کولر آبی و در نهایت به محیط خانه جلوگیری می کنند همچنین آب بیشتری جذب می کنند و سرمای بیشتری به محیط می دهند . کولرهای آبی با توجه به نیاز مشتری و شرایط محیط در مدل های مختلف با ساختار خاص از قبیل کولر آبی معمولی ، کم مصرف ، مینی کولر ، پرتابل بالکنی و کولر آبی صنعتی تولید شده و در بازار موجود می باشند..

انواع کولر آبی

کولرهای آبی پرتابل یامتحرک

همانطور که از نام آن مشخص است قابلیت جابه جایی و پرتابل بودن را دارد. مخزن این کولر یا به صورت دستی پر می شود و یا قابلیت اتصال مستقیم به شلنگ و شیر آب را دارد.

در خصوص مخزن کولرهای آبی متحرک باید گفت مخزن این دستگاه باید به صورت دستی پر شود و یا می توانید به صورتی دستی شیر آب را به شلنگ مستقیماً وصل کنید

Portable water cooler
کولر آبی پرتابل

 

 

کولرهای آبی ثابت

که معمول ترین نوع کولر آبی است به دلیل داشتن ابعاد بزرگ بر روی پشت بام یا تراس یا بعضا در حیاط نصب میشود و با استفاده از کانال کشی میتوان از هوای خنک آن بهره مند شد
کولر های آبی سلولزی
کولرهای آبی معمولی

کولرآبی ثابت
کولرآبی ثابت

کولرآبی چه ویژگی دارد

کولر آبی نوعی کولر است که با تبخیر آب هوا را خنک می‌کند. کولرهای آبی با فرایند سرمایش تبخیری کار می‌کنند.

سرمایش تبخیری فرایندی است که در آن از پدیدهٔ تبخیر به عنوان یک جاذب گرماییِ طبیعی استفاده می‌شود. در این فرایند، گرمای محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهانِ لازم برای تبخیر آب استفاده می‌شود. مقدار گرمای محسوس جذب‌شده به مقدار آبی که تبخیر می‌شود بستگی دارد.

هر چقدر آب در گردش داخل کولرهای آبی بیشتر باشد قدرت خنک‌کنندگی آن هم بیشتر می‌شود.

 

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه رﻃﻮﺑﺖ زﻧﯽ

ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه رﻃﻮﺑﺖ زﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺑﯽ ﮐﻮﻟﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.  دﺑﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻘﺪار ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ از ﮐﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮاي ﻣﺤﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .  =v n   :دﺑﯽ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ در دﻗﯿﻘﻪ    :ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن     :ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارد و ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ n ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

 

 کولر آبی صنعتی  چیست؟

استفاده از انواع مختلف کولر آبی صنعتی به عنوان یکی از راهکاری های متداول و محبوب برای خنک کردن محیط های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از کولر آبی صنعتی می توان در مکان های مختلفی مانند کارگاه ها و یا کارخانجات استفاده کرد. یکی از مزایای استفاده از این کولرها‌، مقرون به صرفه بودن آن ها است. سازوکاری که کولر آبی صنعتی برای خنک کردن محیط ها به کار میگیرد بسیار ساده است: استفاده از انرژی مورد نیاز برای تبخیر هوا جهت جذب گرمای محیط و خنک کردن آن. به این صورت که هوای گرم محیط وارد محفظه تبخیر کولر می شود

فن این نوع کولر آبی صنعتی از یک سری اجزا تشکیل شده اند مثلا محفظه فن، ایمپلیرها، کانال ورود و خروج، شفت و مکانیزم درایوها، کوپلینگ. مزیت هایی برای این فن کولر آبی صنعتی وجود دارد مثل: با دوام بودن، استفاده بهینه از انرژی، نگهداری آسان، طراحی در سایزهای گوناگون.

 

چه تفاوتی میان کولر آبی صنعتی “آکسیال” و “سانتریفیوژ” وجود دارد؟

کولر آبی صنعتی “آکسیال” همان کولر آبی صنعتی با فن محوری است که از لحاظ عملکرد با کولر آبی صنعتی “سانتریفیوژ” متفاوت می باشد که موجب شده برای مصارفی خاص به کار گرفته شوند. اگر کولر آبی صنعتی با فن محوری تولید شود برای مواقعی که جریان فشاری پایین و بر عکس حجم هوا بالا باشد، به خوبی عمل خواهد کرد. اما نمونه دیگر کولر آبی صنعتی یعنی فن سانتریفیوژی برای شرایطی است که فشار زیاد می باشد. از برتری های این نوع کولر آبی صنعتی نسبت به ساخت آنها با فن محوری کم کردن میزان آلودگی ها و ذرات گرد و غبار معلق است

Industrial water cooler
کولر آبی صنعتی

مشخصات قطعات و اجزاء کولرآبی

با توجه به اقلیم گرم و خشک ایران، کولر آبی یکی از ابزارهای مهم، کم مصرف و مناسب سرمایشی برای بخش بزرگی از مناطق کشور محسوب می شود.کولر هاي آبی که براي خنک کردن هواي داخل ساختمان ها بویژه در مناطق خشک بکار می روند از دو قسمت عمده تشکیل یافته اند

مشخصات اجزاء الکتریکی کولرآبی
کابل چهار رشته وکلید مخصوص

براي ارتباط کلید به کولر از کابل چهار رشته استفاده می شود که سطح مقطع سیم ها نباید کمتر از 5/1 میلی متر مربع باشد.کلید کولر شامل :یک کلید تک پل براي واتر پمپ ، یک کلید تک پل براي الکتروموتور فن ویک کلید تبدیل براي دور کند وتند الکتروموتور می باشد.

جعبه اتصال یا ترمینال

جهت ایجاد اتصالات مطمئن وعایق از بدنه فلزي کولر که در داخل اطاقک کولر قرار دارد

خازن اصلاح ضریب قدرت

که بر روي بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفیت 20 الی 25 میکرو فاراد با ولتاژ نامی 400 تا450 ولت است

الکتروموتور دو دور فن

که معمولا”داراي دو دور 1000 و1500 دور در دقیقه است. الکتروموتر کولرهاي خانگی از قسمت هاي زیر تشکیل شده است:الف -استاتور ب- روتور ج- در پوش وبوش ها د- کلید گریز از مرکز که نقش عمده اي در راه اندازي وتنظیم دور موتور دارد وبر اساس نیروي گریز از مرکز عمل کرده وضمن عمل خود سیم پیچ راه انداز را از مدار خارج می کند قسمت متحرك این کلید بر روي محور روتور تعبیه شده وصفحه کائوچویی کلید گریز از مرکز بر روي در پوش موتور نصب شده است. بر روي قسمت کائچویی موتور این لغات (com=مشترك) (HI=تند) (LO=کند) دیده می شود.

خازن راه انداز

با ظرفیت 480-130 میکروفاراد – 110 ولت که در هنگام استارت در مدار بوده وپس از آنکه روتور به 75 در صد سرعت نامی خود رسید.کلید گریز از مرکز خازن راه انداز وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می سازد.

(پمپ آب (واتر پمپ

آب را از تشتک تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ کرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالاي اطاقک کولر می رساند

مشخصات قطعات و اجزاء مکانیکی کولرآبی

بدنه کولر

سه راهی آب پخش کن

ناودان ها

پروانه ومحور فن یا توربین

شناور

کانال داخلی وخارجی

پولی ها و تسمه پروانه

یاتاقان ها

 

Electric circuit of water cooler
مدار الکتریکی کولر آبی
ﻃﺮز اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺮ و ﮐﻠﯿﺪ

 ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎز را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ و آﻧﮕﺎه از ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺎز ﭘﻤﭗ در ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ داﺧﻞ ﮐﻮﻟﺮ وﺻﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻮﻟﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ، دﯾﮕﺮ ﻓﺎز در داﺧﻞ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺮد.ﺳﭙﺲ ﺑﺮق از ﻓﺎز ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻓﺎز ﻣﻮﺗﻮر وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﻧﻮل از ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ دو ﺳﯿﻢ دور ﺗﻨﺪ و ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﺻﻞ ﺷﻮد.

Connect the power to the air conditioner and switch
اتصال برق به کولر و کلید

سرویس ونگهداري کولر آبی

هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنید که ایجاد لرزش وصدا ننماید مثل روي ستون ها ونزدیک دیوار ها

براي زیر کولر از چهار پایه اي به ارتفاع 30 سانتیمتر استفاده کنید.وبراي جلوگیري از فرو رفتن پایه ها در آسفالت وغیره از صفحات فلزي به اضلاع 10در 10 استفاده کنید

کولر را در نزدیکی لوله دودکش وهوا کش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهید

بمنظور جلوگیري از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها باید از برزنت استفاده شود

هنگام راه اندازي کولر در ابتداي فصل گرما به نکات زیر توجه کنید

دیواره هاي کولر را جدا کنید ودر صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید. (معولا” هر دو سال یک بار ).ضمنا”پوشال ها باید به گونه اي توسط توري هاي سیمی محکم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روي فن ویا تسمه وپمپ وموتور نریزد.- کف کولر را شست وشو داده ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترمیم کنید. البته بهتر است در پایان فصل گرما واز کار انداختن کولر محل هاي زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاري نماییم.- یاتاقان هاي توربین وجا روغنی هاي روي موتور را روغن کاري کنید وبا دست هر دو فلکه را بچرخانید تامطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست .تسمه وفلکه هاي (پولی ) موتور وتوربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی وساییدگی تسمه و لرزش نشود.

در صورت ساییدگی وبریدگی تسمه آن را تعویض کنید.معمولا”پمپ هاي آب احتیاج به روغنکاري ندارند ولی آن ها را از جاي خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده ودر جاي خود قرار دهید. با پر کردن تشتک تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان هاي پخش کننده مستقر در در پوش ها را تمیز کرده تا منافذ آن ها باز شود. شناور را طوري تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود.

هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولر براي اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوي دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاك را به خود گرفته ومحیط را کثیف نکند. در پایان فصل گرما آب تشتک را خالی کرده وروي کولر را با برزنت بپوشانید.وشیر فلکه آب را بسته وحتی الامکان لوله هاي رابط را قطع نمایید.

واما چطور کولرآبی را سرویس کنیم

تعویض پوشال

وجود گرد و غبار در هوا، گچ و مواد آهکی در آب، باعث جرم بستن روي پوشال هاي طرفین کولر می شود و این مواد باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود و در نتیجه راندمان کولر پایین می آید. بنابراین پوشال هاي کولر باید سالی یک بار تعویض شود

تمییز کرد آب تشتک

 پس از پایان فصل کولر باید آب تشتک خالی و تمییز شود. براي این منظور باید لوله سرریز را باز کرد و با گذاشتن سطلی زیر کولر، آب تشتک را تخلیه کرد. در حین تخلیه با پارچه اي کلیه جرم هایی را که در اثر گرد و غبار در آب ته نشین شده است به طرف سوراخ سرریز هدایت کرد. باید این کار را تا تمییز شدن کامل تشتک ادامه داد، سپس لوله سرریز در جاي خود بست ،باید لوله سرریز داراي واشر لاستیکی باشد تا کاملا سوراخ سرریز آب بندي شود

تمییز کردن صافی پمپ آب

 از عوامل خنک نکردن یک کولر،کثیف بودن صافی پمپ آب است، که چشمه هاي آب پوشیده از جرم می شود و با وجودي که آب در تشتک به قدري کافی وجود دارد، اما در داخل صافی پمپ، آب نیست و باعث خشک کار کردن کولر می شود. براي این منظور باید صافی را از زیر پمپ خارج کرد و با فرچه مویی تمام سوراخ هاي آن را باز و تمییز کرد، و دوباره زیر پمپ قرار داد. در مواردي که صافی پمپ پوسیدگی پیدا کرده و از بین رفته باشد، باید آن را تعویض کرد

صداگیري کولر

چند عامل ممکن است باعث تولید صدا در کولر باشد که با کمی دقت می توان آن را به خوبی برطرف کرد. اول- برخورد محفظه وانتیلاتور به بدنه کولر که در اثر شل شدن پیچ هاي دهانه کولر به وجود می آید و براي رفع آن، باید یک قطعه لاستیک بین این دو قسمت قرار داد تا مانع از تولید صدا شود.دوم – برخورد لوله هاي آب ریز به سقف کولر که در اثر شل بودن بست هاي مربوط، این عیب به وجود می آید و با محکم کردن بست ها یا قرار دادن یک قطعه لاستیک بین سقف و لوله سرریز، این عیب برطرف می شود. سوم- نداشتن برزنت بین کانال و کولر، که خود از عوامل مهم تولید صدا در کانال است و باید حتما بین این دو،برزنت گذاشته شود

تنظیم تسمه پروانه

در مواردي که تسمه پروانه کولر، بیش از اندازه شل شده باشد، باید با باز کردن پیچ و مهره پایه موتور را روي پایه لغزانید تا تسمه محکم شود، سپس پیچ و مهره ها را محکم کرد

شاید این سوال براتون پیش بیاد علت ایجاد شوره و رسوبات کولرچیست؟
ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و سرویس ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ

 با توجه به ناخالصی‌های موجود در آب شهری و تبخیر قابل توجه آب در کولر، رسوبات و شوره کولر در آن برجای می‌مانند. توجه داشته باشید که حتی یک یا دو ماه استفاده از کولر آبی، چنین وضعیتی ایجاد کرده و قادر به مشاهده رسوبات خواهید بود. این همان چیزی‌ست که در کتری‌های جوشاندن آب نیز پس از مدتی مشاهده می‌کنید

حال هر آن قدر میزان رسوبات کولر بیشتر بوده و زمان زیادتری از ایجاد آن‌ها گذشته باشد، از بین بردن آن‌ها سخت‌تر شده و نیازمند تلاش بیشتری خواهد بود

در صورت انجام به موقع سرویس‌های دوره‌ای کولر و رفع رسوبات ایجاد شده به شکل ماهیانه، هرگز با شکل گیری شوره کولر و رسوبات در حجم و قطر زیاد روبرو نخواهید شد. بدیهی‌ست که رفع شوره کولر در حالتی که هنوز لایه نازکی است، بارها ساده‌تر بوده و با محلول رقیق سرکه و آب نیز برطرف خواهد شد

یکی از دلایل خرابی کولر و عیب در عملکرد آن که می‌تواند به مشکلات جدی چون از کار افتادن برخی از قطعات مکانیکی یا حتی اجزای دارای سیم کشی کولر منجر شود؛ شوره کولر یا رسوبات کولر است.

سلامت یاتاقان‌های کولر، تنظیم شناور کولر آبی و حتی کارکرد موتور نیز به شوره کولر و رسوباتی که بر اثر زمان در قسمت‌های مختلف آن جمع می‌شوند، بستگی دارد. از این جهت باید حتما هر سال کولر را به خوبی رسوب زدایی کرده و کلیه شوره‌های ایجاد شده روی آن را از بین ببرید.

برای پیشگیری و رفع شوره کولر آبی می‌توانید از چند روش زیر استفاده کنید
استفاده از پدهای سلولزی

یکی از بهترین و ایمن‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از شوره کولر را باید استفاده از پدهای سلولزی بدانیم. در صورتی که به جای پوشال‌های معمولی در کولر آبی خود، از پدهای سلولزی استفاده کنید؛ به طور کلی صورت مساله را حل کرده‌اید. این پدها دارای ساختاری هستند که به راحتی رسوبات را روان کرده و در بافت خود نگاه نمی‌دارند. هر ماه مقداری آب به صورت مستقیم روی پد سلولزی ریخته و داخل کولر را نیز با جریان آب بشویید، تا هرگونه شوره شسته شده و محیط داخلی کولر کاملا تمیز و عاری از هر رسوبی گردد

استفاده از پد سلولزی در کولر آبی سلولزی به جهت وجود ساختار هندسی منظم، باعث می شود که توزیع آب بصورت یکنواخت بر روی آن صورت گرفته و در نتیجه، خنک سازی بهتر و بیشتری صورت پذیرد.از دیگر مزایای پد سلولزی به نسبت پوشال، می توان به جذب بالای آب که حدودا معادل 100 لیتر در هر متر مربع پد می باشد اشاره نمود که موجب می گردد سطح تماس هوا با آب بیشتر شود.
همچنین به دلیل وجود ضخامت و عدم وجود منافذ بزرگ، از ورود هوای آلوده و گرد و غبار به داخل کولر جلوگیری نموده و در نتیجه، هوای سالم تری را خواهیم داشت. پد های سلوزی حدودا 5 سال عمر مفید خواهند داشت و می توان از آن استفاده نمود.
از آنجایی که استفاده از پد سلولزی، حمل قطرات ریز آب به صورت تبخیر نشده را در جریان هوا به حداقل می رساند، از این رو انتقال باکتری های مضر تنفسی کاهش یافته و در نتیجه هوای مطبوع سالم تری را تامین می نماید.

استفاده از فیلتر رسوب‌گیر

فیلتر رسوب‌گیر نیز یکی از راه‌حل‌های مطمئن برای رفع شوره کولر آبی است. رسوب‌گیر در واقع یک فیلتر از جنس رزین (آلیاژ آنیون و کاتیون) است که املاح سنگین آب ورودی به کولر را جذب کرده و مانع ورود این رسوبات به داخل جریان آب کولر می‌گردد.

با کاهش سختی آب و حذف املاح و رسوبات آن، در نهایت شوره کمتری در بخش پوشال یا دیگر قسمت‌های کولر جمع خواهد شد. البته برای دریافت عملکرد درستی از رسوب‌گیرهای کولر لازم است که آن‌ها را به صورت دوره‌ای تعویض نمایید. علاوه بر این در نظر داشته باشید که رسوب‌گیری و شستشوی فصلی داخل محفظه کولر نیز ضرورت خود را دارد.

 استفاده از جوهر نمک

جوهر نمک یک راه حل سریع و مطمئن برای رفع شوره کولر به حساب می‌آید، اما در نظر داشته باشید که حین به کار بردن جوهر نمک باید احتیاط کامل داشته و حتما از دستکش پلاستیکی استفاده نمایید. همچنین توصیه می‌شود که عینک محافظ به چشم‌های خود زده و آن‌ها را در مقابل ذره‌ای جهش جوهر نمک و تبعات آن، ایمن سازید.

شما باید جوهر نمک را پس از آن که تمام آب تجمع کرده در دریچه کولر را تخلیه کردید، داخل کفی ریخته و پس از چند دقیقه، با شلنگ به شستشو بپردازید.

تعویض مرتب آب کولر

با تعویض مرتب و ماهیانه آب رسوب کمتری در کولر می‌نشیند

شرکت زایا فن

شرکت زایا فن کاسپین از آغاز تا کنون با رویکردی دانش بنیان و با هدف تولید و ارتقاء انواع سیستم های تهویه دود و تهویه مطبوع فعالیت خود را ادامه داده است. در این مقاله اطلاعاتی را در مورد کولر آبی و عیب یابی آن، فراهم کرده ایم و امیدواریم برای کاربران خود مفید باشد. اگر در مورد محصولات ما سوالاتی داشتید،یاقصد سفارش
محصول دارید، می‌توانید با استفاده از بخش تماس با ما با کارشناسان ما تماس بگیرید و با آنها مشورت کنید.

ما با بهره گیری از دانش روز و کارشناسان خلاق، ارائه بهترین راهکار ها در صنعت تهویه و نیز جلب رضایت مشتری را سر لوحه کار خود قرار داده ایم.

با هدف تسلی مشتریان برای خریدی آگاهانه و انتخابی درست ، در این لینک کلیک نمایید.مقایسه بین سیستم های تهویه مطبوع تبخیری (مانند کولر آبی و …)  و سیستم های تهویه مطبوع تراکمی و جذبی (مانند اسپلیت ، چیلر و …) انجام شده است