چگونگی راه اندازي کولرآبی در ابتداي فصل گرما Archives - ZayaFan

ژوئن 21, 2020

کولرآبی و هر آنچه نیاز است بدانیم تا خودتعمیرکار کولرمان باشیم

کولر آبی که هنگام راه اندازي در ابتداي فصل گرما به نکات زیر توجه کنید:

ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮاي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ:

اﺟﺰاء اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

 کولرآبی که باید دیوار های ان را جدا کنید ودر صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید.(معولا” هر دو سال یک بار ).ضمنا”پوشال ها باید به گونه اي توسط توري هاي سیمی محکم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روي فن ویا تسمه وپمپ وموتور نریزد.- کف کولرآبی  را شست وشو داده ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترمیم کنید. البته بهتر است در پایان فصل گرما واز کار انداختن کولرآبی  محل هاي زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاري نماییم.- یاتاقان هاي توربین وجا روغنی هاي روي آن را روغن کاري کنید وبا دست هر دو فلکه را بچرخانید تامطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست .تسمه وفلکه هاي (پولی ) موتور وتوربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی وساییدگی تسمه و لرزش نشود.

 در صورت ساییدگی وبریدگی تسمه کولر آبی کوچک آن را تعویض کنید.معمولا”پمپ هاي آب احتیاج به روغنکاري ندارند ولی آن ها را از جاي خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده ودر جاي خود قرار دهید. با پر کردن تشتک تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان هاي پخش کننده مستقر در در پوش ها را تمیز کرده تا منافذ آن ها باز شود .

شناور را طوري تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود. هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولرآبی  براي اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوي دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاك را به خود گرفته ومحیط را 1کثیف نکند. در پایان فصل گرما آب تشتک را خالی کرده وروي کولر را با برزنت بپوشانید.وشیر فلکه آب را بسته وحتی الامکان لوله هاي رابط را قطع نمایید.

تعمیرکولر آبی
تعمیرکولر آبی

  عیب یابی و تعمیر کولر آبی :

عیب1- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.

علت1- فیوز قطع است ویا خراب شده.

رفع عیب1- ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید.اگر به فیوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزي هم آمپر خودش تعویض نمایید.

عیب2- با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت2- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده.

رفع عیب2- اگر در مبدأ درون کلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق 220 ولت نمی رسد،بطور قطع سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است.آن را تعویض نمایید.

کولرآبی
موتور کولر آبی

عیب 3- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت 3- در کف تشتک آبی وجود ندارد.

رفع عیب3- عدم وجود آب یا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر – نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.

عیب4- موتور کار می کند اما باد کولرآبی خنک نیست.

علت4- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.

رفع عیب4- به کنار کولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید. اگر صداي ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاري روي پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده. این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن آن مربوط باشد البته گاها”دیده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم هاي رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق  220 ولت برسانید.اگر عمل نکرد وپروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.

عیب5- موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت5- سوراخ ناودان ها مسدود شده.

رفع عیب5- دریچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ هاي موجود روي ناودان ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روي حفره ها کاملا” پاك شود. سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوي جوهر نمک کاملا” رفع گردد ،سپس پوشال ها وشبکه هاي توري را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت.

عیب6- واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد.

علت 6- تسمه تنظیم نیست.

رفع عیب6- براي تنظیم تسمه باید پیچ هاي پایه الکتروموتور را شل کرد وپایه را طوري جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روي پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی آن گردد. بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینکه اگرآن را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود 5 الی 6 دور بزند سپس بایستد.براي تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.

تعمیر کولر آبی
تسمه کولر آبی

عیب7- واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد.

علت7- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.

رفع عیب7- پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.

عیب8- واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است.

علت8- موتورکولرآبی دستی  فن نیم سوز است.

رفع عیب8- بتوسط یک آمپر متر ،جریان آن فن را اندازه گیري نموده وبا جریان ثبت شده بر روي آن مطابقت دهید.اگر جریان اندازه گیري شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع داغ می شود .

عیب9- واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است.

علت9- مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب9- اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاري پوشال هاي جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاري پوشال ها یکدست باشد وپوشال ها همه ي سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هواي گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده وبه محیط ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.

عیب10-موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.).

علت10- به موتور فن برق نمی رسد.

رفع عیب10- ممکن است فاز مربوط به آن

در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردي مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشکل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید.

عیب11- موتور فن کار نمی کند.

علت11- بازدن کلید بین کنتاکت هاي HI وCOM (روي تخته فیبري موتور) برق 220 ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.

رفع عیب11- به عیب یابی موتور هاي آسنکرون مراجعه کنید.

عیب12- موتور صداي هوم می دهد.اما براه نمی افتد.

رفع عیب12- براي اطلاع بیشتر به عیب یابی موتور ها مراجعه نمایید. اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندي راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادي خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندي دور تند نیم سوز شده است- اگر موتورفن 4/3  اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد.

عیب13- فقط یکی از دور هاي موتور فن کار می کند.

علت13- سیم مربوط به دور دوم کولرآبی از صفحه کلید موتور قطع شده.

رفع عیب13- ابتدا برق کولر را قطع نمایید.سپس سیم هاي متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یکی از سر سیم هاي HI ویا LOW از صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدري مشکل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ هاي استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.

عیب14- فقط یکی از دور هاي موتور فن کار می کند.

علت 14- یکی از سر سیم هاي رابط بین کلید تبدیل وپایه هاي LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.

رفع عیب14- براي آن که مطمئن شویم سیم هاي رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه هاي LOW و HI رااز اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنیم .اگر دو سیم رابط سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداري اهم که در واقع اهم سیم هاي رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.

عیب15- فقط یکی از دور هاي موتور کار می کند.

علت 15- کلید گریز از مرکز کولرآبی عمل نمی کند.

رفع عیب15- کولرآبی  همیشه در لحظه اول سیم پیچ هاي استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به 75 درصد سرعت نامی کلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کلید گریز از مرکز عمل نکند وسیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صداي خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشکل کلید گریز از مرکز معمولا”شکستن صفحه فیبري ویا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرك کلید ، یقینا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.

عیب16- فقط یکی از دور هاي موتور کار می کند .

علت 16 – کلید تبدیل خراب است.

رفع عیب 16- به علت بالا بودن جریان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.قاب کلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترك با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از

سمباده کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت آن را تعویض می کنیم.

عیب17- با روشن نمودن کولرآبی دستی ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.

رفع عیب17- از آن جا که این عیب مشابه عیب12 است به رفع عیب 12 مراجعه نمایید .

عیب18-صداي کولر آبی کوچک در حال کار زیاد است.

علت18- صدا از موتور کولرآبی فن است.

رفع عیب18- صداي خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی وعیب را بر طرف نمایید.

عیب19- موتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود.

رفع عیب19- روشن وخاموش شدن مرتب موتور ;. نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترك موتور ویا داخل آن میباشد.در بعضی از لوازم الکتریکی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان اضافه بار ویا اتصال کوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود . این محافظ گاها”فیوز شیشه اي است که جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه انتخاب می گردد ودر موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود. با عبور جریان بیش از حد از وسیله وبوجود آمدن گرماي زیاد اورلود بطور خودکار عمل کرده وجریان را قطع می کند وبا سرد شدن مجدد وسیله  جریان بر قرار وموتور به حرکت در می آید.

چراصداي کولرآبی در حال کار زیاد است؟

  1. پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است.

رفع عیب- در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را محکم بر روي محور فن ببندید.

  1. 2. یاتاقان ها گشاد شده اند.

رفع عیب- در پوش هاي دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودي) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودي داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.

  1. 3. محور فن تاب بر داشته است.

رفع عیب- اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صداي زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت هاي تراشکاران محسوب می شود.

  1. 4. – تسمه کولر آبی دستی خراب است.

رفع عیب- خراش هاي روي تسمه موجب صداي خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه اي با سایز خودش را تهیه نمایید.

اورلود چیست؟

اورلود یا OLP که مخفف کلمه (overload Protector) به معنای محافظ اضافه‌بار است، قطعه ایست که در بسیاری از لوازم خانگی الکترونیکی برای جلوگیری از آسیب به آن‌ها، سوختن و خطرات احتمالی پیش‌بینی‌ نشده تعبیه می گردد

 کولرآبی جدیدوعوامل تحریک کننده اورلود عبارتنداز:

 نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید گریز از مرکز) -سفت بودن تسمه – گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته بودن دریچه هواي کولر ودر نتیجه آن تراکم هواي داخل که گردش فن را مشکل می سازد-در یک امتداد نبودن پولی ها.

  کلیه موارد مذکور می بایست مورد به مورد بر رسی گردد تا مشکل اصلی شناسایی وعیب بر طرف شود.

آب کولر آبی سر ریز می شود.

این مشکل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوي پلاستیکی شناور سبب می شود گوي پر از آب شود وبه ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر شده وسر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود.

هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود .

شلینگ پاره شده و آب بداخل پره هاي تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود.